تعداد نفرات
نفر
%10
شبی از100,000تومان
 • مازندران - چالوس
 • 4.1
 • تا 6 میهمان
 • اتاق 2
 • جنگلی
شبی از500,000تومان
 • مازندران - چالوس
 • 4.1
 • تا 6 میهمان
 • اتاق 2
 • جنگلی
شبی از220,000تومان
 • مازندران - چالوس
 • 4.1
 • تا 8 میهمان
 • اتاق 2
 • روستایی
شبی از220,000تومان
 • مازندران - چالوس
 • 4.1
 • تا 10 میهمان
 • اتاق 2
 • روستایی
شبی از150,000تومان
 • مازندران - چالوس
 • 4.1
 • تا 4 میهمان
 • اتاق 1
 • شهری
شبی از450,000تومان
 • مازندران - چالوس
 • 4.1
 • تا 8 میهمان
 • اتاق 2
 • حومه شهر
شبی از250,000تومان
 • مازندران - چالوس
 • 4.1
 • تا 2 میهمان
 • اتاق 1
 • ساحلی
شبی از80,000تومان
 • مازندران - چالوس
 • 4.1
 • تا 4 میهمان
 • اتاق 1
 • ساحلی
شبی از80,000تومان
 • مازندران - چالوس
 • 4.1
 • تا 4 میهمان
 • اتاق 1
 • ساحلی
قیمت
تومان
تومان
منطقه اقامتگاه
بیشتر
کمتر
امکانات
بیشتر
کمتر
قوانین