تعداد نفرات
نفر
شبی از190,000تومان
 • مازندران - رامسر
 • 4.1
 • تا 10 میهمان
 • اتاق 2
 • روستایی
شبی از700,000تومان
 • مازندران - رامسر
 • 4.1
 • تا 10 میهمان
 • اتاق 4
 • شهری
شبی از500,000تومان
 • مازندران - رامسر
 • 4.1
 • تا 12 میهمان
 • اتاق 3
 • شهری
شبی از420,000تومان
 • مازندران - رامسر
 • 4.1
 • تا 8 میهمان
 • اتاق 2
 • ساحلی
شبی از550,000تومان
 • مازندران - رامسر
 • 4.1
 • تا 8 میهمان
 • اتاق 2
 • شهری
شبی از580,000تومان
 • مازندران - رامسر
 • 4.1
 • تا 10 میهمان
 • اتاق 3
 • شهری
شبی از700,000تومان
 • مازندران - رامسر
 • 4.1
 • تا 8 میهمان
 • اتاق 3
 • شهری
قیمت
تومان
تومان
منطقه اقامتگاه
بیشتر
کمتر
امکانات
بیشتر
کمتر
قوانین