مکان های گردشگری اطراف اقامتگاه "واحد دوخواب دربستی در یزد"