مکان های گردشگری اطراف اقامتگاه "هتل سنتی در شیراز_اتاق قجری"